"Zasady zapisywania się na listę oczekujących"

ZASADY ZAPISYWANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

            Świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych
i pracowniach diagnostycznych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach, zgodnie z zawartą umową
z NFZ.

            Pacjenci z wyjątkiem chorych znajdujących się w stanie nagłym, umieszczani są na liście oczekujących na podstawie następujących kryteriów medycznych:

1) stanu zdrowia;

2) rokowania co do dalszego przebiegu choroby;

3) chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;

4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Opierając się na powyższych kryteriach medycznych, pacjenci kwalifikowani są do dwóch kategorii medycznych:

a) „przypadek pilny”– jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu
na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,

b) „przypadek stabilny”– w przypadku innym niż stan nagły i przypadek, o którym mowa w lit. a.

Każdy chory wpisywany jest na listę oczekujących po stwierdzeniu przez pracownika szpitala, iż posiada on wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania.

W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w oddziałach szpitalnych, potwierdza się kategorię medyczną, wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej.

W przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, na które wymagane jest skierowanie, brana jest pod uwagę kategoria medyczna wskazana na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego, jeżeli została określona.

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, pacjenci informowani są o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie.

W przypadku gdy chory nie może stawić się w wyznaczonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym szpital.
W sytuacji rezygnacji pacjenta z udzielenia świadczenia zwracany jest oryginał skierowania.

W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących prowadzoną przez jedną placówkę służby zdrowia.

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się
w ustalonym terminie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. tj. z 2015 r., poz. 581)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 nr 200 poz. 1661)

mobil 1
алкогольная зависимость лечение
www.mexes.com.ua